Categories
Ogólna

Zadania państwa

Role państwa winny tyczyć celów wspólnych, takich jak bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, przygotowywanie i egzekucję prawa, pewne elementy infrastruktury – tory kolejowe, drogi.

Policja wypełnia zadania z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego. Policja ma zapewnić bezpieczeństwo obywateli a także musi zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny. By realizować swoje funkcje policja posiada określone uprawnienia. Jest częścią aparatu przymusu państwowego. Państwo posiada prawo, w celu egzekwowania przepisów prawa, do używania siły fizycznej oraz broni palnej.

Pewne funkcje przynależeć muszą wyłącznie do państwa, nie powinny one być realizowane poprzez wolny rynek. Są to wszystkie tak zwane cele wspólne. Powinny one dotyczyć tych obszarów gdzie każdy człowiek ma takie samo prawo bez względu na status społeczny czy pozycję materialną. Przykładowo sądy winny orzekać bez względu na zasoby materialne osoby której ma dotyczyć wyrok, chyba że majątek ten wyraźnie jest powiązany ze sprawą. Wyroki nie powinny być na sprzedaż. Tak samo działanie policji. Powinna ona równie dobrze działać względem obywateli uboższych jak i tych majętniejszych.

Definicja i konstrukcja państwa wykształciły się w starożytnej Grecji – poprzez polis, tradycję kontynuowano w rzymskich republikach. Filozofowie definiowali państwo jako pewną uporządkowaną wspólnotę różnorakich grup ludności, których współpraca nieodzowna jest do jego dobrego istnienia i osiągania zamierzonych celów. Ta forma organizacji społeczeństw jest obecnie jedyną respektowaną, interpretacje jej genezy mogą sugerować, że ustalenie tego typu umowy między członkami danej zbiorowości było warunkiem koniecznym dla zachowania ładu społecznego.

Jako składniki państwa podać należy: populację, terytorium i władzę – to rozgraniczenie pozwala na odróżnienie go od innych organizacji życia publicznego. Państwo zdefiniować można jako niezależną i samorządną jednostkę geopolityczną, będącą podmiotem prawnym. Jest to organizacja posiadająca uprawnienia władcze wobec obywateli której uprawnienia ustalone są w ustawie zasadniczej, czyli konstytucji.

Podstawowym celem państwa powinno być dobro wspólne jego członków, osiągane zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym. W opracowaniach wśród funkcji państwa widnieją: utrzymanie porządku, utrzymywanie stosunków międzynarodowych, nadanie ram prawnych gospodarce, utrzymywanie znormalizowanego systemu prawnego. Przynależność do niego jest obowiązująca i sformalizowana, i wymaga akceptacji wszystkich norm prawnych obowiązujących na terytorium danego kraju.

Najwyższą efektywność ekonomiczną w historii ludzkości osiągnęły państwa o modelu gospodarki kapitalistycznej oparte na chrześcijańskich wartościach. Przede wszystkim były to kraje z dominującą rolą wyznań protestanckich. Od kilku dekad w Europie zachodniej wprowadza się laicyzację obywateli i wprowadza coraz więcej, co wiedzie do mętliku w kwestii norm moralnych oraz regresie standardu ekonomicznego mieszkańców.

Efektywne państwo to to które realizuje zadania które tylko ono jest w stanie zrealizować. Czyli armia, policja, sądownictwo, polityka zagraniczna, drogi, pewne elementy infrastruktury . Obywatele składają się na takie państwo w postaci podatków. Jeśli rząd zaczyna działać w obszarach które winny należeć już do wolnej gospodarki, zaczynają się pojawiać patologie takie jak korupcja czy nieracjonalne inwestowanie.

rekrutacja do policji opis